Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Leki β-adrenolityczne
w terapii chorób układu sercowo-naczyniowego

Streszczenie:  
Tło:
Doustne β-adrenolityki zaleca się do długotrwałego (przez całe życie) leczenia pacjentów po zawale serca, z przewlekłą, stabilną chorobą wieńcową oraz osób z niewydolnością serca, u których nie występują przeciwwskazania do ich stosowania. Jednak choć istnieją silne potwierdzone dane dotyczące ich korzystnego działania, leki te nadal są stosowane zbyt rzadko.
Cel: Zapoznanie lekarzy rodzinnych z najnowszymi wytycznymi dotyczącymi stosowania leków β-adrenolitycznych w terapii chorób układu sercowo-naczyniowego.
Metoda: Omówienie wytycznych, przegląd piśmiennictwa.  
Omówienie: Beta-adrenolityki odgrywają kluczową rolę w leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego. Ze względu na swoje właściwości stosowane są od wielu lat w terapii nadciśnienia tętniczego, choroby wieńcowej, niewydolności serca oraz zaburzeń rytmu serca. Przeprowadzone w ostatnich latach prospektywne, randomizowane badania jednoznacznie wykazały, że wybrane β-adrenolityki zwiększają przeżywalność, poprawiają jakość życia oraz zmniejszają liczbę hospitalizacji.

Summary:   
Background:
Oral beta-adrenolytics are recommended for long-term use (indefinitely) in all patients who recover from myocardial infarction, with chronic, stable ischaemic heart disease, with heart failure and do not present contraindications. But in spite of strong evidence they are still being underused.   
Objective: Acquaintance family physicians with the newest guidelines for the beta-adrenolytic drug treatment in therapy for cardiovascular diseases.
Method: Guidelines review, references review.
Discussion: Βega-adrenolytics play a major role in the treatment of cardiovascular diseases. Due to their properties beta-adrenolytics have been used for many years to treat hypertension, coronary heart disease, heart failure and arrhythmia. Recent prospective randomized trials have consistently concluded that therapy with selected beta-blockers actually improves survival, quality of life and decreases hospitalization rate.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.