Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Kiła drugorzędowa w jamie ustnej – opis przypadku

Streszczenie:
Tło: Kiła jest chorobą wywołaną przez zakażenie krętkiem bladym. Najczęściej szerzy się drogą kontaktów płciowych. W Polsce i na świecie w ostatnich latach obserwuje się wzrost liczby zakażeń. Choroba często nie jest prawidłowo rozpoznawana i leczona.
Cel: Omówienie klinicznych objawów kiły nabytej ze zwróceniem szczególnej uwagi na nietypowe postacie choroby oraz przedstawienie opisu przypadku pacjenta.
Metoda: Opis przypadku i jego omówienie.
Omówienie: Mimo że kiła jest jedną z najstarszych chorób wenerycznych, nie można powiedzieć, iż jest chorobą historyczną. Do zwiększającej się liczby zachorowań, które obserwuje się w ostatnim dwudziestoleciu, przyczyniają się między innymi: wzrost przygodnych kontaktów seksualnych, częste podróże, zmniejszenie nadzoru epidemiologicznego oraz niedostateczna edukacja dotycząca chorób wenerycznych. Na uwagę zasługuje także fakt, że jest to choroba zakaźna o bardzo bogatej symptomatologii klinicznej oraz różnorodnej morfologii i lokalizacji zmian. Przyczynia się to często do błędnej diagnozy i opóźnienia prawidłowego leczenia. W pracy przedstawiono szczegółową klasyfikację kiły nabytej z poszczególnymi jej okresami. Opisano przypadek pacjenta z kiłą, u którego zaobserwowano nietypowe objawy, co było powodem błędnego wstępnego rozpoznania, progresji choroby i wydłużenia czasu leczenia. Ponadto przedstawiono leczenie farmakologiczne i jego wyniki.

Summary:
Background: Syphilis is a disease caused by Treponema pallidum. Mostly it spreads through sexual contact. In Poland and all over the world has been observed increase in syphilis morbidity in the last few years. The disease often remains undiagnosed and is not properly treated.
Objective: To discuss clinical manifestation of acquired syphilis with special attention to unusual forms of that disease and to describe a patient with different symptoms of syphilis.
Method: Description and discussion of the case study.
Discussion: We cannot say that syphilis is a forgotten disease, even though it is one of the oldest sexually transmitted diseases. Increase in syphilis morbidity, which has been observed for the last two decades, can be probably connected with an increase of casual sexual contacts, frequent travelling, limiting the epidemiological surveillance and inadequate education on the sexually transmitted diseases. It is noteworthy, that this is contagious disease with a very rich clinical symptomatology and it has often a various morphology and locations of lesions. All these reasons contribute to the misleading diagnosis and incorrect treatment. The study presents a detailed classification of acquired syphilis with a particular description of its various stages. The case study of a patient with atypical symptoms of syphiilis is described. This was the cause of initial erroneous diagnosis, disease progression and prolongation of the therapy. This study presents also the results of pharmacological treatment and its outcomes.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.