Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Ocena pacjenta z przewlekłym kaszlem

Streszczenie:
Początkowa ocena pacjenta z przewlekłym kaszlem (tzn. utrzymującym się ponad 8 tygodni) powinna obejmować ukierunkowany wywiad i badanie fizykalne oraz w przypadku większości pacjentów zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej. Pacjenci stosujący inhibitor konwertazy angiotensyny powinni przejść na lek z innej klasy. Najczęściej występującymi przyczynami przewlekłego kaszlu u dorosłych są: zespół przewlekłego kaszlu związanego z górnymi drogami oddechowymi, astma oskrzelowa i choroba refluksowa, występujące samodzielnie lub łącznie. Jeśli podejrzewa się zespół przewlekłego kaszlu związanego z górnymi drogami oddechowymi, uzasadnione jest próbne zastosowanie środka zmniejszającego przekrwienie błony śluzowej i leku przeciwhistaminowego pierwszej generacji. Rozpoznanie astmy oskrzelowej należy potwierdzić na podstawie odpowiedzi klinicznej na terapię empiryczną wziewnymi lekami rozszerzającymi oskrzela lub kortykosteroidami. Zamiast przeprowadzania testów u pacjentów z przewlekłym kaszlem i objawami refluksu należy rozpocząć leczenie empiryczne choroby refluksowej. Pacjenci powinni unikać ekspozycji na czynniki drażniące wywołujące kaszel, takie jak dym papierosowy. Dalsze badania, takie jak tomografia komputerowa wysokiej rozdzielczości, i skierowanie do pulmonologa mogą być wskazane, jeśli nie wykryto przyczyny przewlekłego kaszlu. W przypadku dzieci za przewlekły uważa się kaszel utrzymujący się dłużej niż 4 tygodnie. Najczęstsze przyczyny u dzieci to zakażenia dróg oddechowych, astma oskrzelowa i choroba refluksowa. Ocena dzieci z przewlekłym kaszlem powinna obejmować zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej i spirometrię.

Summary:
Initial evaluation of the patient with chronic cough (i.e., of more than eight weeks’ duration) should include a focused history and physical examination, and in most patients, chest radiography. Patients who are taking an angiotensin-converting enzyme inhibitor should switch to a medication from another drug class. The most common causes of chronic cough in adults are upper airway cough syndrome, asthma, and gastroesophageal reflux disease, alone or in combination. If upper airway cough syndrome is suspected, a trial of a decongestant and a first-generation antihistamine is warranted. The diagnosis of asthma should be confirmed based on clinical response to empiric therapy with inhaled bronchodilators or corticosteroids. Empiric treatment for gastroesophageal reflux disease should be initiated in lieu of testing for patients with chronic cough and reflux symptoms. Patients should avoid exposure to cough-evoking irritants, such as cigarette smoke. Further testing, such as high-resolution computed tomography, and referral to a pulmonologist may be indicated if the cause of chronic cough is not identified. In children, a cough lasting longer than four weeks is considered chronic. The most common causes in children are respiratory tract infections, asthma, and gastroesophageal reflux disease. Evaluation of children with chronic cough should include chest radiography and spirometry.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.