Prawo i medycyna
Przyjęcie pacjenta na listę
Odmowa przyjęcia pacjenta na listę POZ
Wystawianie recept dla osób przewlekle chorych
Refundacja leczenia dzieci w POZ
Odpowiedzialność lekarza za ordynację leków w POZ
Ustawy
• Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o cenach
• Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
• Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
• Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
• Kodeks etyki lekarskiej
• Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej
Rozporządzenia
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów
• Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. r.ż. oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. r.ż.
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu obowiązkowych szczepień ochronnych oraz zasad przeprowadzania i dokumentacji szczepień
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2005 r. w sprawie orzekania o czasowej niezdolności do pracy
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej
• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej
Komunikaty

Komunikat NFZ z 31.12.2009 r.

komunikat za okres 23–31 grudnia 2009 r.

Informacja dla lekarzy w sprawie postępowania w związku z przypadkami grypy A/H1N1