2014-12-12
FPZ: Minister manipuluje danymi (spotkanie w MZ 11.12.2014 r.)

W czwartek w dniu 11.12.2014 r. w siedzibie Ministerstwa Zdrowia odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli Federacji z przedstawicielami Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministerstwa Zdrowia. Delegacji NFZ przewodniczył Prezes NFZ, Tadeusz Jędrzejczyk, ze strony Ministerstwa rozmowy prowadzili: wiceminister zdrowia Sławomir Neumann oraz wiceminister zdrowia Piotr Warczyński.

Przedstawiciele Federacji skomentowali przekaz wynikający z konferencji prasowej ministra zdrowia, odnosząc się do niego negatywnie.
– Minister manipuluje danymi, informując społeczeństwo o znaczącej podwyżce środków przeznaczonych na podstawową opiekę zdrowotną, co jest oczywistą nieprawdą – mówi Jacek Krajewski, prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie. Prezes Federacji podkreślił, że jedyne zwiększenie środków następuje na pokrycie kosztów nowych badań diagnostycznych, a w większości przypadków następuje zmniejszenie finansowania świadczeń POZ poprzez usunięcie pacjentów „czerwonych” z list aktywnych lekarzy POZ.

Minister Warczyński omówił zmieniony – na wniosek Federacji i KLRwP – projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Federacja projekt ten uznała za „niepoważny”. Jako termin proponowanej zmiany MZ zaproponowało drugi kwartał 2015 r.

W zakresie finansowania świadczeń lekarza POZ przedstawiciele Ministra Zdrowia i NFZ nie uwzględnili propozycji Federacji. Ministerstwo Zdrowia i NFZ twardo stoją na stanowisku niezwiększania realnych nakładów na podstawową opiekę zdrowotną.

Po uzyskaniu pewności, że rozmowy nie zakończą się konstruktywnymi wnioskami oraz, że zdania Federacji i Ministerstwa oraz NFZ różnią się w sposób zasadniczy, przedstawiciele Federacji opuścili salę obrad.


Źródło: FPZ