2014-12-15
KLRwP: „Nie” dla propozycji NFZ i MZ

Stowarzyszenie Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce
Uchwała Prezydium Zarządu Głównego
12 grudnia 2014 r.

W związku z narastającym niepokojem w środowisku lekarzy rodzinnych oraz brakiem porozumienia z Ministerstwem Zdrowia (MZ), Prezydium ZG KLRwP wyraża następujące stanowisko, dotyczące warunków zawierania i realizacji umów na świadczenia zdrowotne w roku 2015:

1. Obecnie forsowane przez MZ i Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) rozwiązania na rok 2015 dotyczące podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), są niemożliwe do realizacji przez lekarzy rodzinnych.
2. Proponowany, rozszerzony zakres badań dodatkowych wykracza znacząco poza obszar POZ.
3. Rozwiązania nakreślone do zastosowania w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, zwiększają obciążenia pracą na poziomie opieki podstawowej.
4. Proponowane dodatkowe środki finansowe dla POZ nie pokrywają kosztów nowych zadań.
5. Zwiększone wymagania biurokratyczne i rozbudowana sprawozdawczość ograniczą w roku 2015 czas, który powinien być poświęcony na opiekę nad pacjentami oraz zwiększą koszty funkcjonowania POZ.
6. Szczegółowe omówienie zastrzeżeń do proponowanych zmian było wielokrotnie przedstawiane przez KLRwP, a ostatnia opinia do projektu Zarządzenia Prezesa NFZ zamieszczona została na stronie internetowej Stowarzyszenia.

W chwili obecnej Prezydium Zarządu Głównego KLRwP uważa, że solidarnie nie należy zawierać z NFZ nowych umów lub podpisywać aneksów związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, na warunkach proponowanych przez MZ i NFZ.

Wyrażamy nadzieję, że postulaty zgłaszane przez organizacje reprezentujące POZ, zostaną uwzględnione przez władze odpowiedzialne za funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia.

W imieniu Prezydium ZG
Dr hab.med. Tomasz Tomasik
Prezes KLRwP


Źródło: KLRwP