2014-12-20
FPZ: Kolejna tura negocjacji (po spotkaniu 20.12.2014)

W sobotę 20 grudnia 2014 r. w siedzibie Ministerstwa Zdrowia odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli Federacji i KLRwP z przedstawicielami Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministerstwa Zdrowia. Delegacji NFZ przewodniczył Prezes NFZ, Tadeusz Jędrzejczak, ze strony ministerstwa rozmowy prowadzili: minister zdrowia Bartosz Arłukowicz oraz wiceministrowie: Sławomir Neumann oraz Piotr Warczyński.

Na wstępie Federacja i KLRwP wskazały, iż treść noweli Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej przekazana przez Ministerstwo Zdrowia do konsultacji społecznych nie jest zgodna z poczynionymi ustaleniami w zakresie terminu wejścia w życie tego Rozporządzenia. Obie organizacje zażądały, by nowela weszła w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

W dalszej części spotkania przedmiotem rozmów było Zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna. Po ich zakończeniu sporządzony został protokół uzgodnień i niezgodności wskazujący na kwestie, które nie zostały do dnia dzisiejszego ustalone. Przedmiotem rozmów w dniu dzisiejszym nie była zaś kwestia finansowania świadczeń POZ.

Niezależnie od powyższego przedstawiciele Federacji i KLRwP poinformowali, iż jedyny możliwy termin, na jaki zostaną – w razie osiągnięcia porozumienia – podpisane umowy na rok 2015 to okres 9-miesięczny. Wskazano również na zapisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, które wymagają zmian, a które muszą nastąpić najpóźniej do końca września 2015 roku. Minister zdrowia nie wyraził zgody na złożenie w tym zakresie jakichkolwiek zobowiązań.


Źródło: Federacja PZ